MEIST

Mis on Ida-Viru Loomeklaster?

Ida-Viru Loomeklaster on 2021. aasta sügisel asutatud koostöövõrgustik, mis koondab piirkonna loomevaldkonna ettevõtted, organisatsioonid ja tegijad eesmärgiga edendada tööstusjärgses Ida-Viru piirkonnas loomeettevõtlust, et anda tõuge kultuuri- ja majanduselu hoogustamiseks.

Piirkondlik klaster hoogustab maakonna väikeettevõtlust, mitmekesistades tööalaseid oskusi, pakkudes värskeid äriideid ning soodustades tulevikutoodete või -teenuste ja seeläbi uute töökohtade teket, tuues piirkonda uut talenti ja oskusteavet. Klastri tegevus mitmekesistab elukeskkonda ning julgustab kogu Eestit, aga ka naaberriike piirkonda uues valguses nägema. Me panustame ka õiglase üleminekuga seotud tegevustesse ning Narva kandidatuuri esitamisel Euroopa kultuuripealinn 2036 programmi.

Ida-Viru Loomeklaster koondab valdkonnas tegutsevad piirkondlikud loomeorganisatsioonid, kohalikud omavalitsused ja ettevõtted, koordineerib ühiste eesmärkide püstitust, kollektiivset esindatust, huvide kaitset, koostöid üleriigiliste arenduskeskustega ning valdkondlike uuringute tellimist. Klaster pakub ettevõtlusalast nõustamist, koolitusi ja kaasamisüritusi, olles inkubaatoriks ja koostöövõrgustikuks loomevaldkonnas tegevust alustavatele ettevõtjatele, teadlikkuse tõstmist ning mujal Eestis olemasoleva oskusteabe Ida-Virumaale toomist. Klastri liikmed koos valdkondlike partnerite ja katusorganisatsioonidega tegelevad ka maakonna loomeettevõtluse arengukava koostamisega.

Ida-Viru Loomeklastri käivitajateks ja algatajateks olid SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) koostöös ettevõttega Shiftworks OÜ. Klastri tegevusi on toetanud Rahandusministeerium regionaalarengu toetusmeetme Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamise toetuse raames. Veel on loomemajanduse tegevuste ellu viimisi toetatud järgmistest programmidest:

- Projekti "Ida-Viru loomeklastri käivitamine" (ER227) kaasrahastab Euroopa Liit naabrusinstrumendi raames.

- Briti Nõukogu "Ida-Viru Kultuurilaada" korraldamine.

Täna koordineerib Ida-Viru Loomeklastri tegevust SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus. Klastri partner on Kultuuriministeerium.

Eesmärgid ja tegevused

  • Piirkonna organisatsioonide ja ettevõtete koondamine valdkondadeülesesse koostöövõrgustikku
  • Piirkonna loomeettevõtjate partnervõrgustiku koondamine ja ühise andmebaasi loomine nii maakonnas kui ka üle Eesti tegutsevatest loomeettevõtjatest ja organisatsioonidest
  • Võrgustiku kohtumiste ja kaasamiskoosolekute korraldamine, eesmärgiga jagada kogemusi ja parimaid praktikaid ning koguda infot maakonna loomeettevõtluse arengukava jaoks
  • Loomemajanduse alase teadlikkuse tõstmine nii loomeinimeste ja -ettevõtete hulgas kui ka teistes majandussektorites ning avalikkuses läbi meediakajastuse, turunduse ja erialaste koolituste
  • Ida-Viru loomeettevõtjatele parema ligipääsu loomine uutele rahastusallikatele, tõstes liikmete teadlikkust rahastusvõimalustest nii avalikus kui ka erasektoris läbi vastavate koolituste, nõustamiste ja regulaarse teavituskirja

Vaata ka lisaks

IDA-VIRU LOOMEMAJANDUSKLASTRI STRATEEGIA 2023-2028

Klastripõhine loomemejandussektori arendamine võimaldab hästi kaasata erinevaid partnereid, kasutada nende oskusteavet ja ressursse ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Ida-Viru Loomeklaster on maakonnas uus algatus, mis toetab olulisel määral piirkonna majanduse mitmekeskistamist ning elukeskkonna arengut. Sektor pakub võimalusi väga mitmekesisteks tegevusteks ning selle arendamiseks saigi loodud sektoripõhine - Ida-Viru Loomeklaster.

Kontakt:
Piia Tamm, Ida-Viru Loomeklastri koordinaator
piia.tamm@ivek.ee